JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thiên Kiếm Đồ Đằng

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Kiếm thuật lên hồ vạn tượng, kiếm đạo cực tại đồ đằng!

Một kiếm có thể bố vân vũ, một kiếm có thể hóa phần sơn.

Một kiếm nhưng khởi long quyển, một kiếm nhưng lạc lôi đình.

Ta có phi kiếm ba ngàn, có dám cận thân vạn dặm?
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 15
    Tháng 59
    loading