JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thần Đạo Đế Quân

Nhận Thông Báo
Đề Cử Thần Đạo Đế Quân
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Nhân loại biết lĩnh vực cực hạn liền là vũ trụ, ngân hà, nhưng là tại bề ngoài còn có không gian càng rộng lớn hơn, nó gọi là: Vực - vực đem vũ trụ mạnh yếu khác nhau tách ra rất tốt, phòng ngừa giết chóc cùng xâm lược, bất quá trên thế giới này tổng có ít người kìm nén không được tịch mịch, thế là chuyện xưa của chúng ta liền bắt đầu bầy hào: Mọi người có thể thêm bầy cùng một chỗ hỗ động.
    Đề Cử 0
    Tuần 34
    Tháng 296
    loading