JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Tại Huyền Huyễn Lượm Thuộc Tính

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Trần Ca được đến một cái nhặt thuộc tính bàn tay vàng.
Nhặt được lực lượng thuộc tính, lực lượng +9999…! Ngươi dựa lực lượng cơ thể oanh bạo tinh cầu.
Nhặt được nhanh nhẹn thuộc tính, nhanh nhẹn +9999…! Ngươi di động lên liền quang đều chỉ có thể ở sau lưng ăn hôi.
Nhặt được năng lượng thuộc tính, năng lượng +9999…! Ngươi đan điền linh lực lượng như hải tựa dương, liên tục đột phá n cái cảnh giới.
Nhặt được tiết tháo thuộc tính, tiết tháo +9999…!

“Từ từ, tiết tháo thuộc tính là cái quỷ gì? Ta giống cái loại này thiếu tiết tháo người sao?” Trần Ca chửi thầm.
Cho dù bỏ thêm rộng lượng tiết tháo, ngươi tiết tháo như cũ không có vượt qua nhân loại tiết tháo bình quân giá trị.
Trần Ca:……
    Đề Cử 0
    Tuần 645
    Tháng 912
    loading