JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Siêu Cấp Hội Viên

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
【 bfaloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Pokemon Giáng Lâm: Ta Siêu Cấp Hội Viên 】

Đột nhiên có một ngày thế giới đột nhiên phát sinh dị biến! Bầu trời vỡ ra, thiểm điện xen lẫn!

Tại một trận chói mắt bạch quang hạ, toàn bộ thế giới cùng dị thế giới dung hợp, hình thành môt cái không biết thế giới mới!

Mà dung hợp sau thế giới mới lại là lấy Pokemon làm chủ thế giới? !

Khi giáng lâm thế giới mới đám người đều cần bắt đầu lại từ đầu nhận biết Pokemon thời điểm, quả thông đã sớm bước lên phong vương con đường. . .

"Ngươi nói Magikarp trừ Splash cái gì đều học không được, là phế nhất tài Pokemon? Không muốn?"

"Ài, huynh đệ, thương lượng cái này Magikarp bán cho ta thế nào? Tiện nghi một chút ta liền trực tiếp giây!"

"Một ngụm giá, hai mươi cái Pokemon đồng tệ! Muốn liền lấy đi!"

"Được rồi!"

"Xấu như vậy Feebas, một điểm thu phục dục vọng đều không có! Phóng sinh, phóng sinh!"

"Chậm đã! Huynh đệ thủ hạ lưu cá! ! !"

"Đặt vào cái này Feebas để cho ta tới!" (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ ( Mô phỏng-Mimic ). )

⚝⚝⚝ Các hệ
Normal - Hệ Thường,Fire - Hệ Lửa,Water - Hệ Nước,Grass - Hệ Cỏ,Electric - Hệ Lôi(sét),Ice - Hệ Băng,Fighting - Hệ Giác Đấu,Poison - Hệ Độc,Ground - Hệ Đất,Flying - Hệ Bay,Psychic - Hệ Tâm Linh,Bug - Hệ Bọ,Rock - Hệ Đá,Ghost - Hệ Ma,Dragon - Hệ Rồng,Dark - Hệ Bóng Tối,Steel - Hệ Thép,Fairy - Hệ Tiên.

⚝ Ngày 5c

⚝ Truyện cầu đề cử :
✇ Đậu : 10000 đậu = 3 chương.
✇ Nguyệt phiếu, bổ cáo lệnh, kim sa châu, thất thải châu, hỏa tinh châu.

♅ Truyện scan ảnh nên rất chậm, mọi người thông cảm.
    Đề Cử 0
    Tuần 90
    Tháng 258
    loading