JavaScript is off. Please enable to view full site.

Làm cách nào để search truyện nhanh trên truyenaudiocv.com

24 Sep. 2017 ·  minhhq  ·  Đại chúa tể

Từ http://truyencv.com, bạn thêm "audio" vào giữa truyen và cv là được.

Ví dụ: http://truyencv.com/nhat-niem-vinh-hang/ => http://truyenaudiocv.com/nhat-niem-vinh-hang/

GÕ trực tiếp trên browser address để search:

ví dụ http://truyenaudiocv.com/từ-cần-tìm