JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hổ Quân

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Như các bạn đã đọc bộ Ky Phá Tinh Hà của Đương Niên Ly Ca thì càng không thể bỏ qua bộ này. Đây là quyển sách mới của Đương Niên Ly Ca, mọi người cùng đọc nào.

Ta đi ta đường, thì sợ gì các ngươi ghé mắt.

Ân oán không phải là, há cần người khác phán quyết?

Đại trượng phu đi tại thế gian, có địch đáng chém, có thù tất máu!

Khi hết thảy vinh quang đều tan thành mây khói thời khắc, thiếu niên áo vải cỏ giày, lấy vô thượng ý chí, dẫm lên trời.
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 51
    Tháng 51
    loading