JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cửu Tinh Đế Chủ- 九星帝主

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử

Thức tỉnh huyết mạch, tu Cửu Tinh Chi Quyết, được Hồng Liên Thiên Hỏa, nhìn quật khởi tại Thiên Nguyên đại lục thiếu niên, như thế nào cùng tà ma đấu tranh, thành tựu bất hủ!

    Đề Cử 1
    Tuần 85
    Tháng 11
    loading